Styre OG Advisory Board? Ja takk begge deler….

møterom

Advisory Board brukes ofte av ledelsen i selskapets oppstartsfase, før et profesjonelt styre er etablert. Det har også gjerne sin naturlige plass i familie-eide bedrifter der styret primært består av familien. Det kan imidlertid også være nyttig med Advisory Board selv om et velfungerende og profesjonelt styre er etablert.

Innvalgte styremedlemmer skal ta gode beslutninger for alle aksjonærene. Du som grunder eller majoritetseier kan ha behov for strategisk sparring der din rolle og eierskap står sentralt. Det kan være både vanskelig og i strid med god corporate governance å ta opp med selskapets styre. Da kan Advisory Board være hensiktsmessig. (Les mer om prinsipper for god selskapsstyring for både børsnoterte og privateide selskaper her

Krevende tider kan også synliggjøre behovet for Advisory Board, med eksperter som kan se nye muligheter for selskapet. Det kan også være et godt hjelpemiddel for CEO eller styret i tider med store skift og endringer.

Så lenge man er er nøye med at roller og kommunikasjon er tydelig avklart, gjerne i en avtale der mandat og kjøreregler tydelig fremgår, så kan dette være både utfyllende og verdiskapende. Det hviler også på Advisory Board å sørge for at man ikke trakker i styrets bed. Og igjen er stor grad av åpenhet en viktig premiss for at dette skal være verdiskapende.

Les mer om styrearbeid: