Mangfold, innovasjon og verdiskapning

Foto: Markus Spiske

Foto: Markus Spiske

Som ung student valgte jeg å følge drømmen min om å reise jorden rundt. I tillegg til å være en fantastisk opplevelse, ga det stor læring om mangfold, og var en vekker i forhold til å snu på perspektiver. Ved å reise rundt i andre land og oppleve andre kulturer, fikk jeg virkelig testet ut etablerte sannheter som jeg bar på fra egen kultur og oppvekst. Jeg lærte om et hav av ulike måter å leve på og å oppfatte situasjoner på. Jeg var ung og nysgjerrig, fikk uendelige muligheter til å spørre og lytte, lærte enormt mye og fikk utvidet mulighetsrommet innen mangt og mye. Jeg vil påstå det endret meg i forhold til å være ydmyk til det å eie sannheten.  

Vi kjenner utsagnet like barn leker best. Og vi har sikkert kjent på at det ofte er enkelt å forholde seg til mennesker som er relativt like som oss selv. Det er også ofte effektivt, fordi vi raskt både forstår hverandre og blir enige. Dette gjelder også både i arbeidslivet generelt, og i styrerommet. Men det begrenser muligheten til å ta inn ulike perspektiver og dermed å utvide mulighetsrommet. Ved å vektlegge mangfold legger vi bedre til rette for dette. Men hvordan lykkes vi i å få reell verdi ut av mangfoldet? Hvordan legger vi tilrette for verdiskapning basert på mangfold? Og hva kan mangfoldet bestå i?

Rekruttering til styreverv har fokusert på temaet mangfold i de siste årene (En måte å tilføre mangfold og nye perspektiver uten å gjøre endringer i de nåværende rollene, er å sette sammen et Advisory Board – les mer om det her). Det er imidlertid ikke nok å sørge for at styrets sammensetning representerer mangfold. Dersom vi tar mangfold på alvor i styrerommet krever det at styremedlemmene stiller med åpent sinn og er nysgjerrig på det som ligger bak påstander og argumenter som vi i utgangspunktet ikke deler, og dermed utvider vårt perspektiv og evner å ta inn ulike syn. Styreleders rolle og tilrettelegging for dette er naturligvis også av stor betydning (Les mer om Hvor viktig er forholdet mellom styreleder og daglig leder). 

Dersom vi klarer å hente det beste fra det mangfoldige teamet, samt evner ut fra dette å utvide tankesettet kan vi få til både innovasjon og et betydelig løft. Vi opplever at mulighetsrommet åpnes, som igjen kan smitte over på andre områder der vi så også evner å tenke nytt og større. På den måten har vi klart å etablere et nytt mindset som gir uante muligheter for nyskapning og verdiskapende beslutninger. 

I arbeidslivet har mangfold i hovedsak fokusert på kultur, etnisitet, alder og kjønn. Men tenker vi bredt nok på mangfold, og hva med å i større grad ha et mangfold ut fra ulike bransjer, fagfelt, bakgrunn og måter å jobbe på? Det er lett å rekruttere fra samme bransje. Kanskje vi kan tørre å rekruttere i større grad på kryss av bransjer og fagfelt? Å få med toppkandidater med ulik forretningsbakgrunn kan gi et kraftfullt team. Det er spennende resultater fra nyetablerte selskap som har lykkes med dette. Velkjente eksempler finner vi bl.a. innen kombinasjonen medisin og teknologi. Et godt eksempel er selskapet «Pumps and Pipes», hvor en har klart å kombinere kunnskap fra medisin, romfart og energi til skape noe helt nytt og unikt. Det gir virkelig innovasjon og løft til et nytt nivå. 

Hva er din erfaring med hvordan få verdi ut fra mangfold i forretningslivet og i styrerommet? Evner vi å sette sammen gode team basert på mangfold? Åpner for å lytte ut hele teamet for så å sette sammen argumentene til den beste beslutningen? Eller går vi hardt ut med å «eie» sannheten med tilhørende risiko for å miste ansikt hvis vi endrer mening? Klarer vi å få til at 1+1= minst 3? Hører gjerne om dine tanker og erfaringer her! 

Les mer om styrearbeid: